PREV <-   KYUSHU 2004 BANZUKE   -> NEXT

MAKUUCHI - SANYAKU
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
  - -  
  - -  
S1w 12-3 Y S2e 9-6
S1e KOSHO K4w 11-4 JSG
K3e 9-5-1 K1w 8-7
M2w 9-6 M1w 8-7

MAKUUCHI - MAEGASHIRA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
M1e KOSHO M2e 8-6-1
K1e 7-8 K2e 7-4-4
K3w 7-8 K2w 6-9
M3e 7-8 M3w 7-8
M8e 9-6 M9e 9-6
M4w 6-9 M13w 10-5
M4e 5-10 M6w 6-8-1
M7e 6-9 M5e 5-10
M5w 5-10 M8w 6-9
M13e 8-7 M9w 6-9
M15e 8-7 M7w 4-11
M12e 7-8 M11e 6-9
M11w 6-9 M10e 5-10
M10w 5-10 M6e 2-13
M14w 7-8 M15w KOSHO
J7e 11-4 J M16e 7-8
M16w 7-8 J4e 9-6

JURYO
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
M12w 4-11 J10e 11-4 J
M14e 4-11 J2e 7-8
J5e 8-7 J2w 6-8-1
J6w 8-7 J11e 9-6 K
J7w 8-7 J4w 6-4-5
J5w 7-8 J3e 4-11
J11w 8-6-1 J3w 3-10-2
J13e 8-7 J6e 4-11
J8e 6-8-1 J9e 7-8
J1e 0-0-15* J1w 0-0-15
J10w 7-8 J8w 4-10-1
Ms5e 10-5 J12w KOSHO
(HAYATEMARU)
J12e 6-9
Ms8e 9-5-1
Ms9w 8-7 J13w 6-9

MAKUSHITA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
Ms13w 9-6 J9w 0-0-15*
Ms1e 6-8-1 Ms21w 10-5
J14w 4-10-1 Ms2w 6-7-2
Ms14e 8-7 Ms2e 5-10
Ms16e 8-7 Ms5w KOSHO
Ms19w 9-4-2 Ms6w 7-6-2
Ms18w 8-7 Ms19e 8-6-1
J14e 0-0-15* Ms6e 4-9-2
Ms25e 9-6 Ms8w 5-9-1
Ms9e 5-9-1 Ms10w 7-8
Ms10e 6-9 Ms7e 3-11-1
Ms11e 6-8-1 Ms12w 7-7-1
Ms11w 6-9 Ms12e 6-8-1
Ms24e 8-7 Ms31w 10-5
Ms1w 0-0-15 Ms3e 0-0-15
Ms3w 0-0-15 Ms4e 0-0-15
Ms4w 0-0-15* Ms17w KOSHO
Ms18e KOSHO Ms15e 6-8-1
Ms13e 4-10-1 Ms17e 6-9
Ms16w 5-8-2 Ms15w 4-11
Ms31e 8-7 Ms32w 8-7
Ms22e 7-8 Ms7w 0-0-15*
Ms23e 7-8 NR 10-3-2
NR 9-6 Ms20w 5-2-8
Ms21e 5-7-3 Ms36e 8-7
Ms28e 7-8 Ms29w 7-8
Ms22w 5-10 Ms33w 7-7-1
Ms30e 6-7-2 Ms27e 5-10
Ms27w 5-8-2 Ms35w 7-7-1
Ms37e 7-7-1 Ms30w 5-10
Ms14w 0-0-15* Ms25w 3-10-2
NR 7-6-2 NR 7-4-4
NR 7-8 Ms24w 2-8-5
Ms32e 4-8-3 Ms36w 5-6-4
Ms37w 5-7-3 Ms38w 5-10
Ms35e 4-11 Ms39w 5-9-1
Ms20e 0-0-15* NR 6-8-1
Ms40w 5-10 Ms34w 3-11-1
Ms23w 0-0-15* Ms40e 4-11
NR 5-9-1 NR 5-9-1
Ms26e 0-0-15* Ms26w 0-0-15*
Ms28w 0-0-15 NR 4-4-7
NR 4-7-4 NR 4-11
Ms29e 0-0-15* Ms33e 0-0-15
Ms34e 0-0-15* Ms38e 0-0-15*
Ms39e 0-0-15 Ms43w 0-0-15