PREV <-   NATSU 2005 BANZUKE   -> NEXT

MAKUUCHI - SANYAKU
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
  - -  
  - -  
S2w 8-6-1 M3w 13-2 Y
M3e 12-3 J -  
K1w 8-7 M2w 10-5
M1w 8-7 K2e KOSHO
  - K1e 7-8

MAKUUCHI - MAEGASHIRA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
S1e 6-9 S1w 6-9
M2e KOSHO M5e 9-6
M5w 9-6 M8e 10-5
M8w 10-5 M1e 6-9
M7e 9-6 M6e 8-7
M4w 7-8 M9e 10-5
M7w 8-7 M13w 11-4
M6w 7-8 M10e 9-6
M4e 5-6-4 M15w 12-3 JG
M14e 10-5 M14w 10-5
M16e 11-4 M15e 10-5
M9w 6-9 M11w 7-8
M13e KOSHO M10w 6-9
M12w 7-8 M11e 6-9
M12e 6-9 J1e 9-6
J1w 9-6 J2e 9-6
M17e 7-8 M17w KOSHO

JURYO
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
J6e 11-3-1 J5w 10-5
J3e 8-7 J6w 10-5
J4e 8-7 J8w 11-4
M18w 6-9 J2w 7-7-1
J5e KOSHO J10w 11-4
J7e 9-6 J9w 10-5
J7w 8-6-1 J13w 12-3 J
J11e 10-4-1 M18e 4-11
J11w 9-6 K J4w 4-11
J3w 3-12 J14w 9-6
J10e 7-7-1 J8e 6-8-1
J9e 6-9 M16w 0-0-15
J12e 7-8 Ms2e 11-4
Ms1w 10-5 Ms2w 10-5

MAKUSHITA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
Ms3e 8-6-1 Ms6w 10-5
J14e 7-6-2 Ms7e 9-6
Ms1e 7-8 Ms11e 10-5
Ms11w 10-5 Ms4w KOSHO
J13e 5-6-4 Ms15e 11-4
Ms4e 7-8 Ms20w 11-4
Ms10w 8-6-1 Ms5w 7-8
Ms6e 7-8 Ms8w KOSHO
Ms3w 6-9 Ms14e 9-6
Ms17w 9-6 Ms9w 7-8
Ms10e 7-7-1 Ms21e 10-5
Ms27w 11-3-1 Ms15w 8-7
Ms5e 5-4-6 J12w 0-0-15
Ms36e 12-3 J Ms18e 8-7
Ms23e 9-6 Ms14w 7-4-4
Ms8e 5-6-4 Ms12w 6-9
Ms16e 7-8 Ms35e 11-4
Ms17e 7-8 Ms9e 4-9-2
Ms24e 8-7 Ms39e 11-4
Ms19e 7-8 Ms26e 8-7
Ms13e 4-11 Ms38e 10-5
Ms34e 9-6
(-> RANDOMITSUKI)
Ms22w KOSHO
Ms30w 8-7
(-> TAKANOKAZE)
Ms31e 8-7 S
Ms16w 4-11 Ms40w 10-5
Ms49e 12-3 J Ms21w 5-10
Ms22e 5-10 Ms34w 8-7
Ms26w 7-8 Ms20e 4-10-1
Ms23w 5-6-4 Ms28e 7-8
Ms24w 5-9-1 Ms25e 5-9-1
Ms40e 9-6 Ms30e 7-8
Ms7w 0-0-15* Ms37w 8-7
Ms27e 5-10 Ms25w 4-11
Ms33e 7-8 Ms33w KOSHO
Ms31w 6-8-1 Ms32e 6-9
Ms41w 8-7 Ms12e 0-0-15
Ms48w 9-6 Ms13w 0-0-15
Ms37e 7-8 Ms51w 9-6
NR 9-6 Ms18w 0-0-15*
Ms35w 4-3-8 Ms19w 0-0-15*
Ms28w 2-6-7 Ms43e 7-8
Ms45e 7-8 Ms47w 7-8
Ms45w 6-9 Ms49w 7-8
NR 7-8 NR 7-7-1
Ms29e 0-0-15* Ms29w 0-0-15*
NR 6-9 Ms32w 0-0-15
NR 5-8-2 NR 5-10
Ms46w 3-9-3 Ms36w 0-0-15*
Ms41e 1-13-1 NR 4-11
Ms46e 2-2-11 Ms38w 0-0-15*
Ms39w 0-0-15* Ms50w 1-1-13
Ms48e 0-1-14 Ms52e 0-0-15