PREV <-   KYUSHU 2005 BANZUKE   -> NEXT

MAKUUCHI - SANYAKU
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
  - -  
  - -  
K1e 10-5 K2e 9-6
K2w 8-7 -  
M1e 9-6 M3e 10-5
  - M1w 8-7

MAKUUCHI - MAEGASHIRA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
K3w 7-8 M2w 8-7
K1w 6-9 M5w 9-6
M9e 10-5 M2e 6-9
S2w 3-11-1 M4w KOSHO
M10e 10-5 M16w 12-3 D
M12w 10-5 M3w 5-10
M6e 7-8 M8w 8-7
M5e 6-9 M8e 7-8
M11e 8-7 M6w 6-9
M11w 8-7 M9w 7-8
M7w 6-9 M4e 4-11
S1e 0-0-15 M7e 3-12
J5w 10-5 KG M10w 4-11
J1w 8-7 J2e 8-7 S
M14e 6-7-2 M14w 6-9
M16e KOSHO M15w 6-9
J3w 8-7 M13e 5-10
M15e 5-10 M13w 4-11

JURYO
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
J8e 10-5 M12e 3-12
M17e 4-11 J8w 8-7
J1e 5-10 J3e 6-9
J4e 7-8 J4w 7-8
J2w 5-10 J13e 8-7
J6e 7-8 Ms15e 11-4
J5e 5-9-1 J7w 7-6-2
Ms9e 9-6 Ms6w 8-7
Ms14w 10-5 J9w 7-8
J10e KOSHO J9e 6-9
J6w 4-11 Ms24w 12-3 Y
J11e 6-9 J11w 6-6-3
J12e 6-9 J7e 3-11-1
J14e KOSHO J13w 6-8-1

MAKUSHITA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
J12w 4-11 Ms12w 8-7
Ms1w 6-9 Ms21w 9-5-1
J10w 1-5-9 Ms1e 4-10-1
Ms2e 4-11 Ms3e 5-10
Ms4w 6-7-2 Ms5w KOSHO
Ms2w 4-11 Ms28w 8-7
Ms7e 7-8 Ms6e 5-5-5
Ms5e 4-8-3 Ms8w KOSHO
Ms7w 6-9 Ms8e 6-9
Ms35w 10-5 Ms36e 10-5
Ms10w 6-9 Ms11e 6-9
Ms12e KOSHO Ms11w 6-8-1
Ms3w 2-13 Ms35e 8-7
J14w 0-0-15 Ms36w 8-7
Ms14e 6-9 Ms41e 8-7
Ms13w 4-7-4 Ms16e 6-8-1
Ms17e 7-8 Ms17w KOSHO
Ms13e 3-12 Ms18w KOSHO
Ms15w 5-10 Ms19w 7-7-1
Ms20e KOSHO Ms16w 5-9-1
Ms46w 8-7 Ms21e 6-9
Ms47e 8-7 Ms9w 0-0-15
Ms10e 0-0-15* Ms24e 7-8
Ms23e 6-8-1 Ms22w 5-10
Ms26e 7-8 Ms25w 6-8-1
Ms20w 3-12 Ms25e 5-10
Ms27w 6-9 Ms22e 3-10-2
Ms30e 7-3-5 Ms31e 7-7-1
Ms31w 7-8 Ms29w KOSHO
Ms18e 0-4-11 Ms26w 4-11
Ms19e 0-0-15 Ms32w 6-8-1
Ms23w 1-1-13 Ms33w 6-7-2
Ms34e 6-9 Ms28e 3-12
Ms32e 4-8-3 Ms29e 3-12
Ms30w 3-12 Ms37e 6-8-1
Ms39e 7-8 Ms37w 6-1-8
Ms39w 7-6-2 Ms33e 3-11-1
Ms27e 0-0-15 Ms38e 4-11
Ms40e 5-10 Ms43e 6-8-1
Ms42e 5-9-1 Ms34w 0-0-15
Ms45e 5-10 Ms44e 4-10-1
Ms44w 4-11 Ms48w 6-7-2
Ms47w 5-9-1 Ms38w 0-0-15
Ms42w 2-0-13 Ms40w 0-0-15
Ms41w 0-0-15* Ms50w 4-6-5
NR 7-7-1 Ms43w 0-0-15
Ms45w 0-0-15 Ms46e 0-0-15*
Ms48e 0-0-15 NR 4-11
Ms49e 0-0-15* Ms49w 0-0-15*
Ms50e 0-0-15 Ms55e 2-11-2
NR 3-11-1 Ms51e 0-0-15*
Ms51w 0-0-15* Ms52w 0-0-15*
Ms53e 0-0-15* NR 1-0-14
Ms54w 0-0-15 Ms55w 0-0-15*
Ms56e 0-0-15* -