PREV <-   HATSU 2006 BANZUKE   -> NEXT

MAKUUCHI - SANYAKU
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
  - -  
  - -  
S1w 11-4 S2e 10-5
S1e 9-6 M7w 13-2 Y
K1e 9-6 K2w 9-6
M1e 9-6 M3e 10-5
M2w 9-6 M3w 9-6

MAKUUCHI - MAEGASHIRA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
M2e 8-7 M1w KOSHO
K1w 7-7-1 M5e 9-6
M5w 9-6 M7e 10-5
M6e 9-6 M8e 10-5
M4e 7-8 M9w 9-6
M4w 6-9 M6w KOSHO
M10w 9-6 M14e 11-4
M9e 8-7 M12w 9-5-1
M11e 8-6-1 M15e 9-6
M13w 8-7 M18e 10-5
M16w 9-6 M15w 8-7
J4e 12-3 J J3e 11-3-1
M8w 4-11 M13e 7-8
M11w 5-9-1 J1e 9-6
M14w 7-8 J3w 10-4-1
J2w 8-7 J4w 9-6

JURYO
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
M17w 7-8 M16e 6-9
M17e 6-9 J6e 9-6
M12e 0-0-15* M18w 5-10
J8e 9-6 J6w 8-7
J8w 9-6 J1w 5-10
J7w 8-7 J5w 7-4-4
J9e 8-7 J11e 9-6
J7e 7-8 J10e 8-7
J2e 4-11 J13e 9-6
J5e 5-10 J13w 8-7
Ms1e 9-6 Ms1w 9-6
J9w 6-9 J10w 6-9
J12w 7-6-2 J11w 6-9
Ms4w 10-5 Ms5e 10-3-2

MAKUSHITA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
Ms4e 9-4-2 J12e 6-8-1
J14e 7-8 Ms8w 8-7
Ms9w 8-7 Ms11w 8-7
Ms3w 7-8 Ms3e 6-8-1
Ms17w 9-6 Ms14w 8-7
J14w 4-11 Ms6e 7-8
Ms2w 4-10-1 Ms6w 6-9
Ms21e 9-6 Ms8e 7-7-1
Ms9e KOSHO Ms17e 8-7
Ms10e KOSHO Ms18e 8-7
Ms23w 9-5-1 Ms5w 4-11
Ms2e 3-4-8 Ms12e 7-8
Ms12w 7-7-1 Ms13e 7-8
Ms13w 7-8 Ms11e 6-9
Ms7e 5-10 Ms7w 5-9-1
Ms16e KOSHO Ms15w 7-8
Ms25e 9-6 Ms33w 11-4
Ms10w 5-10 Ms27e 9-6
Ms18w 7-8 Ms24e 8-7
Ms29e 9-6 Ms20e 7-3-5
Ms20w 7-8 Ms33e 10-5 G
Ms21w 7-8 Ms15e 5-8-2
Ms19w 6-9 Ms27w 8-6-1
Ms36e 10-5 Ms32w 9-6
Ms24w 7-8 Ms19e 5-4-6
Ms16w 4-11 Ms26e 7-8
Ms26w 7-8 Ms35e 8-7
Ms41e 9-6 S Ms37e 8-7
Ms28w 7-7-1 Ms22e 4-11
Ms30e KOSHO Ms29w 6-8-1
Ms38w 8-7 Ms25w 4-11
Ms28e 5-6-4 Ms31w 6-9
Ms32e 6-9 Ms44w 9-5-1
Ms34e KOSHO Ms30w 5-9-1
Ms14e 0-0-15* Ms46e 8-7
Ms52w 9-6 K Ms48w 8-7
Ms36w 7-8 NR 9-4-2
NR 8-7 NR 8-7
Ms39e KOSHO Ms37w 6-9
Ms40e KOSHO Ms39w 7-8
Ms42w 7-8 Ms41w 6-9
Ms42e 6-9 Ms45w 7-6-2
Ms35w 4-8-3 Ms34w 3-12
Ms22w 0-0-15* Ms23e 0-0-15*
Ms43e 5-5-5 Ms51e 7-6-2
Ms50w 6-6-3 NR 7-6-2
NR 7-8 Ms47e 5-10
Ms31e 0-0-15* Ms38e 0-0-15*
NR 4-4-7 Ms40w 0-0-15*
Ms43w 0-0-15* Ms44e 0-0-15
Ms45e 0-0-15* Ms46w 0-0-15*
Ms50e 1-0-14 NR 2-4-9
NR 2-9-4 Ms48e 0-0-15*
Ms53w 0-0-15 Ms54e 0-0-15*
NR 0-1-14 -