PREV <-   HARU 2009 BANZUKE   -> NEXT

MAKUUCHI - SANYAKU
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
  - -  
O1w 9-6 -  
Sw 10-5 O1e 6-9
  - O2e 5-10
K2w 8-7 M1e 9-5-1
M1w 8-7 M4w 9-6

MAKUUCHI - MAEGASHIRA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
K1w 7-8 Se 6-9
K1e 6-9 M2w KOSHO
M2e 7-8 M6e 8-7
K2e 5-10 M3w 7-8
M7e 8-7 M3e 6-9
M5e 6-9 M5w 6-9
M11w 8-7 M14e 9-5-1
M8e 7-8 M6w 6-9
M12w 8-7 M9e 7-8
M9w 7-8 M13w 8-7
M15w 9-6 M16e 9-6
M8w 6-8-1 M15e 8-7
M17e 9-6 M7w 5-10
M4e 3-12 M10e 6-9
J1e 9-6 J1w 9-6
M11e 6-8-1 J4e 10-5
M12e 6-9 M10w 5-9-1

JURYO
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
M13e 6-9 J7w 11-4 J
M16w 7-8 J5w 9-6
J8e 10-5 J5e 8-7
M14w 5-10 J2e 7-8
J2w 7-8 J9e 9-6
J6e KOSHO J10e 9-6
J12e 10-5 G J6w 7-8
J3e 5-10 J3w 5-10
J12w 9-6 J8w 7-8
J7e 5-10 Ms4w 9-6
J9w 6-7-2 Ms14w 12-2-1 Y
J11e 6-9 J13e 7-8
Ms10w 10-5 J14w 7-8
J11w 5-10 J13w 6-7-2

MAKUSHITA
NATION E-RIKISHI R A N K W-RIKISHI NATION
Ms2e 7-8 Ms1w KOSHO
J10w 4-10-1 J4w 0-2-13
Ms2w 6-9 Ms5w 7-8
Ms3w 6-9 Ms1e 5-10
Ms5e KOSHO Ms11w 8-7 S
J14e 4-11 Ms7w 7-6-2
NR 9-6 K Ms6w 6-8-1
Ms3e 4-11 Ms8w KOSHO
Ms6e 5-10 Ms9e 6-8-1
Ms4e 4-9-2 Ms12e 7-7-1
Ms10e 6-9 Ms8e 5-8-2
Ms12w 6-7-2 Ms13w 6-4-5
NR 7-8 Ms9w 3-12
Ms7e 1-0-14 Ms11e 0-0-15*
Ms13e 0-0-15* Ms15e 0-0-15
Ms16e 0-0-15 -